anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

turėti angliškai

[taisyti]

turėti

1. have; (valdyti t. p.) possess , own ; jis turi puikų butą he has a very good flat; jis turi mažai pinigų he has, arba has got, little money ; t. teisę have/possess the right; t. talentą have/possess a talent ; t. galvoje/omenyje a) mean; b) (neužmiršti) have/bear in mind ; t. reikšmę matter; t. didelę reikšmę matter very much, be of great importance ; neturėti reikšmės be of no importance; t. reikalų su kuo have to do with smb, deal with smb; t. pretenzijų (į) have claim(s) (on); t. pasisekimą be a success, make a success; t. galimybę be in a position ( + to inf), have a chance ( + of ger); t. skonį (apie maistą ir pan.) have a taste ; (apie žmogų) have taste; nieko neturėti prieš ką have nothing against smth, have no objection to smth;2. (laikyti rankoje ir pan.) hold; (kaip nuosavybę) keep; t. ką dantyse hold smth between one's teeth; t. krautuvę (bičių, naminių paukščių ir t. t.) keep a shop (bees, poultry, etc.) ;3. (būti sudarytam, susidėti) have, hold; contain; number; gegužis turi trisdešimt vieną dieną May has thirty one days; ši rūda turi daug geležies the ore contains much iron ; miestas turi trisdešimt tūkstančių gyventojų the town has/numbers thirty thousand inhabitants ;4. (privalėti) have ( + to inf), must ( + inf), ought ( + to inf); jis turi jam parašyti he must write to him, he has to write to him; aš dabar turiu sustoti I have to stop now; jis turi būti jai dėkingas he ought to be grateful to her, he owes her gratitude ; tai ir turėjo atsitikti this was bound to happen; tu turėjai jai parašyti (o neparašei) you ought to have written to her; jūs turėtumėt būti punktualus you should be punctual;5. (reiškiant prielaidą) should ( + inf), ought ( + to inf); jis turi greitai grįžti he should be back soon; tai turi jam patikti that ought to please him; tai neturėtų būti kliūtimi it shouldn't be an impediment,.6. (pasitikėjimą, teisę ir pan.) enjoy; t. teises (gerą sveikatą) enjoy rights (good health) ;7. šnek. (gimdyti) have; 8.: t. vyro pavardę use one's husband's name