anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

tik angliškai

[taisyti]

tik

1. dll. only, merely; (vien tik, tiktai, išimtinai) solely; (nekalbant jau apie kitus) alone; jis tik norėjo sužinoti he only/merely wanted to know ; dabar tik antra valanda it is only two o'clock now; tik šiuo atveju in this case only; tik 1970 metais in 1970 alone; jūs matote tik... all you can see is...; tik todėl, kad... just/merely because... ; tik paskutinį momentą not till the last moment; tik vėlai vakare it was not until late in the evening ;2. dll. (pabrėžimui) just; simply; tik pabandyk tai padaryti! just you try to do it!; tik pagalvok(it)! just think!; ko tik ten nebuvo! simply everyone was there!; ko tik jis nepergyveno! what that man has been through!; iš kur tik (kas tik, kodėl tik...) where (who, why) on earth... ; kokių tik žvėrių aš ten nemačiau! I saw such a lot of animals there!; kur tik jis nebuvo! where has he not been!; tik nepavėluok (ite)! whatever you do, don't be late!; kad/jei tik if only; kad tik jis ateitų! if only he would come!; kad tik nepavėluotume! we simply mustn't be late!;3. jng. (bet) only, but; aš mielai tai padaryčiau, tik aš per daug užsiėmęs I would do it with pleasure, only I am too busy ; tik? is that all?; ką tik just, just now; aš jį ką tik mačiau I just saw him; jis ką tik atėjo he has just come; kai/vos tik... as soon as...; kai tik jis ateis as soon as he comes, the moment he comes; kai tik jis įėjo as soon as he came in, no sooner had he come in that...; ne tik..., bet ir not only... but also; kaip tik just; kaip tik laiku just in time;4. išt. (apie laikrodį ir pan) tick