anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

eiti angliškai

[taisyti]

eiti

1. (judėti, žingsniuoti) go, walk; e. į darbą go to one's work; e. už parankės walk arm-in-arm; e. savo keliu go one's own way ; e. pas ką visit smb ; go to see smb; e. paskui ką follow smb; e. į mokyklą go to school; (mokytis mokykloje) attend school; e. į paskaitas attend lectures; e. apsipirkti go shopping; jis ne ėjo, o bėgo he did not walk, he ran; eikime valgyti (žaisti) let's go to eat (play); eikite dešinėn! turn to the right.; eik šalin! go away!, be off!, away/off with you!;2. (keltis) move ; e. į miestą gyventi move to town;3. (smarkiai judėti) dash, make a dash at; 4. (plaukti, traukti, tekėti): debesys eina the clouds are drifting; kraujas iš žaizdos eina blood is gushing from the wound ;5. (važiuoti) go; (kursuoti) run; traukinys eina the train is going;6. (slinkti - apie laiką) drag, go on slowly ; dienos eina days are dragging;7. (tekėti) marry (speaking of a woman); kas už jo eis? who will marry him?;8. (atlikinėti) act, perform, fulfil; e. pareigas act (as), fulfil the duties (of); e. apyvoką do work about the house ; šis žodis eina veiksniu prk. this word is the subject;9. (mokytis) learn; ką einate iš fizikos? what are you learning in physics?; e. mokslus study; be engaged in science;10. (veikti, dirbti) go; work; laikrodis eina the clock goes/works;11. (tęstis, trauktis) go, stretch; kelias eina per lauką the road stretches along the field ;12. (tilpti, išsitekti) hold; kiek rugių eis į tą maišą? how much rye does that sack hold?;13. (sklisti, plisti): eina gandas it is rumoured; eina gandai rumours are aloof; there are rumours;14. (turėti gerą paklausą) sell; tos prekės gerai eina these goods sell well;15. (vartotis, eikvotis) be used up; 16. (būti siunčiamam, gabenamam) be carried through; 17. (būti pelnomam, gaunamam) get; receive ; jam eina pelnas iš namo he gets a good return on his house; jam eina pensija he gets a pension;18. (augti, nokti) start ripening, start developing (leaves, buds, etc.) 19. (tapti, virsti) turn (to); become; rugiai eina į dirses the rye is turning to brome (grass); dienos eina ilgyn days grow/become longer;20. (remti, palaikyti) support; back; jis eina už mane he backs/supports me;21. (sektis, klotis) be getting well; kaip einasi? how are you getting on.; jam einasi mokslas he is doing well at school;22. (žaisti) go (to play); einame slėpynių let's play hide-and-seek; e. ant peilių cross swords ; live cat-and- dog life; e. kaip iš pypkės go swimmingly; eik eik (stebintis, neigiant) don't say so; it can't be so; galvomis e. be naughty; be a bundle of mischief; į galvą (galvon) e.; iš galvos (iš proto) e. go mad; go off one's rocker šnek.; per širdį e. hurt one's soal