anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

akis angliškai

[taisyti]

akis

1. eye ; akies obuolys anat. eyeball ; pakelti akis look up, raise/lift one's eyes; nuleisti akis look down;. 2. dgs.: geros (blogos) akys good (poor) eyesight sg; 3. (tinklo) mesh; 4. (mezginio) stitch; nuleisti akį drop a stitch; pasileidusi kojinės a. a run in a stocking; 5. (korio) cell; 6. (kortų, žaidžiamųjų kauliukų) pip; 7. (liūno, ežero, akivaro) opening; 8. (bulvės) eye; a. už akį an eye for an eye, tit for tat šnek.; trumpos akys short/near sight; a. į akį face to face; už akių in smb's absence; behind smb's back; į akis (tiesą sakyti ir pan.) to smb's face, openly; iš akies by eye; man akys aptemo everything went dark in my eyes; akimis gaudyti cast glances (at); akis įbesti/įsmeigti gape, stare (at); akis išversti/išpūsti be astonished/amazed (at); akį (už)mesti cast a glance/look (at), fling one's eyes (at, over),; žiūrėti akis išpūtus eye (smb.), stare (at), gape (at), goggle (at); akį merkti wink (at), give a wink (at); akių nenuleisti nuo ko (gėrėtis) not take one's eyes off smb; be delighted with smb., admire smb; akis pražiūrėti be waiting (for smb.) for a long time; akimis ryti devour (smb) with one's eyes; akis sudėti fall asleep; nesudėti akių not get a wink of sleep; akis užspausti attend a dying person; akis vartyti roll one's eyes; iš po akių dingo it's gone in my presence; it disappeared before my eyes; prie akių in one's presence; savo akimis netikėti not believe one's own eyes ; užbėgti už akių forestall (smb); akis dumti/muilinti dupe (smb), deceive (smb); man akys atsivėrė that opened my eyes; I began to understand/realize; akis badyti shame, put to shame; akis draskyti reproach (smb with smth) impudently; akys iš kaktos lenda it's terribly hard/difficult; kaip akis išdegęs/išplikęs excited and in a hurry; as if his eyes were burnt out; jo akys ištįso belaukiant he has been waiting and looking too long; meluoti akis išvertus lie impudently; akis į žemę nuleisti look down; turėti ant ko gerą (blogą) akį be of high (poor) opinion of smb, think highly (poorly) of smb; neturėti ant ko akies disfavour smb; baltomis akimis angrily, furiously; dėl (žmonių) akių for form's sake, for the sake of appearance; geras akis turėti be shameless/impudent; į akį dėti/pūsti have a sound nap; lįsti kam į akis hang round smb, make a nuisance of oneself; į akis miglą pūsti cut a dash, show off; į akis šokti cavil (at), carp (at); start fighting; iš akių luptas very much alike; eiti, kur akys veda follow one's nose; neturėti kur akis dėti be very much ashamed; paskutinę akį išlupti pull out the last eye take away the last penny; per akis a) in one's presence; b) enough and more to spare ; viskas prieš akis the whole life is ahead ; baimė turi dideles akis fear takes mole-hills for mountains; tamsu, nors į akį durk it is pitch-dark; eik (šalin) iš akių! get out of my sight!